กิจกรรมพัฒนานักออกแบบไทย ( Designer’s Think Tank )
กิจกรรมพัฒนานักออกแบบไทย ( Designer’s Think Tank ) ปีที่ 2 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่
ด้านการออกแบบสู่ธุรกิจแฟชั่นไทยอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมการเฟ้นหานักออกแบบหน้าใหม่ในสาขาการออกแบบเสื้อผ้า, เครื่องหนังและเครื่องประดับ เพื่อการพัฒนานักออกแบบไทยรุ่นใหม่ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้นเพื่อ
สร้างความพร้อมและโอกาสในการนำเสนอผลงานในระดับสากล


รายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบกิจกรรมพัฒนานักออกแบบไทย ( Designer’s Think Tank ) ทั้งหมด 22 คน
1. กษมา เอื้อชีวกุล
2. ณัชชา สิงห์อุสาหะ
3. ณัฏฐ์กานดา อมรรัตน์โรจน์
4. ดารารัตน์ ลีลาธนทรัพย์
5. ตั้ว ศิรโกวิท
6. ทรงวุฒิ ทองทั่ว
7. ธนาคม สิทธิอัฐกร
8. ธนัตถ์ วาณิชปัญญา
9. ธัญวลัย โภคินเมธาสิทธิ์
10. นภนต์ กัญญาลักษณ์
11. นรบดี ศรีหะจันทร์
12. บุษกร แว่นสุวรรณ
13. รวินทร์นิภา เผ่าก่อเกียรติกุล
14. รัตติกาล ถนอมจิตร์
15. โรสรินทร์ เหลืองวิไล
16. วรชัย ศิริวิภานันท์
17. วทันยา ศิริวรรณ
18. สาวิตตรี ไวทยากร
19. สุนิสา ศรีปริวาทิน
20. อภิสิทธิ์ เพิ่มลาภ
21. อานนท์ เมฆพัฒนกิจ
22. อาริฟ เจ๊ะหวาง