กิจกรรมพัฒนานักออกแบบไทย ปีที่ 3 (Thai Touch Season 3)
กิจกรรมการเฟ้นหานักออกแบบหน้าใหม่ใน สาขาการออกแบบเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนังและรองเท้า อัญมณีและเครื่องประดับ เพื่อการพัฒนานักออกแบบไทย สู่สุดยอดดีไซเนอร์หน้าใหม่ โดยดีไซน์เนอร์ระดับประเทศ

รายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบกิจกรรมพัฒนานักออกแบบไทย ปีที่ 3 ทั้งหมด 24 คน
1. นายขจรชัย อินทโชติ ชื่อเล่น แม็ก
นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


2. นายคณาพจน์ อุ่นศร ชื่อเล่น คะนา
อาชีพ นักออกแบบอิสระ


3. นายจักรกฤษณ์ นามนาค ชื่อเล่น เบียร์
นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


4. นางสาวจิตรกานต์ บรรเทิงไพบูลย์ ชื่อเล่น จิ๊บ
อาชีพ นักออกแบบอิสระ


5. นายจินตภัทร์ ธรรมโชติ ชื่อเล่น จิน
อาชีพ นักออกแบบอิสระ


6. นายจิรวัฒน์ ธำรงกิตติกุล ชื่อเล่น ก็อต
อาชีพ นักออกแบบ บริษัท ศิวิจิตร สตูดิโอ จำกัด


7. นางสาวชาลิสา เอนกวรกุล ชื่อเล่น ชาช่า
นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร


8. นายฐกร วรรณวงษ์ ชื่อเล่น แชมป์
อาชีพ นักออกแบบอิสระ


9. นายฐนกร นราภักดีกุล ชื่อเล่น คิม
นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร


10. นางสาวฐิตารีย์ เกษร ชื่อเล่น นุ๊ก
นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร


11. นายณัฏร์ทร อธิษฐ์จรุงชัย ชื่อเล่น นัท
อาชีพ นักออกแบบอิสระ


12. นายดนวัต พฤกษ์ชินวร ชื่อเล่น บิ๊ก
อาชีพ นักออกแบบ บริษัท วาเลนเทียร์ดีไซน์แอนด์สตูดิโอ จำกัด


13. นายธรรมชาติ โชคแสน ชื่อเล่น แอล
อาชีพ นักออกแบบอิสระ


14. นายธีธัช ควรตระกูล ชื่อเล่น พีท
อาชีพ นักออกแบบอิสระ


15. นายประกฤษฎิ์ ไชยเพ็ชร ชื่อเล่น บาส
นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ (พระนครใต้)


16. นายพงศธร หม้อกรอง ชื่อเล่น ชาญ
นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร


17. นายพีรพล คล้ายสอน ชื่อเล่น เพียว
อาชีพ นักออกแบบอิสระ


18. นายภาคภูมิ เลิศพจน์มณี ชื่อเล่น นอร์ท
นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


19. นายภาณุพงษ์ อินทะมน ชื่อเล่น ชาย
อาชีพ นักออกแบบอิสระ


20. นางสาวรวินทร์นิภา เผ่าก่อเกียรติกุล ชื่อเล่น แฮค
นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต


21. นายลิขิต ศรีพล ชื่อเล่น ภูมิ
นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร


22. นายวรเมธ มอญถนอม ชื่อเล่น แชมป์
นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


23. นางสาวอริสรา รณกิตติพิสุทธิ์ ชื่อเล่น อลิซ
นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 คณะ Fashion Design, Pratt Institute, USA


24. นายอัครวินท์ สุมาลย์ ชื่อเล่น โก้
อาชีพ นักออกแบบอิสระ