กิจกรรม THAI TOUCH - The Integrated Fashion Project by Department of Industrial Promotion
เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อแสดงถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยแบบ 360 องศาในอุตสาหกรรมหลัก อันได้แก่  อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า และอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ที่มีศักยภาพในทุกๆด้าน คือ

        •   ศักยภาพด้านการออกแบบจากนักออกแบบไทยในระดับชั้นนำ
        •   ศักยภาพด้านความรู้ความเชี่ยวชาญจากบุคลากรในอุตสาหกรรมแฟชั่นตัวจริง
        •   ศักยภาพด้านการผลิตแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพและความหลากหลาย
        •   ศักยภาพของแหล่งสินค้าแฟชั่นจากผู้ประกอบการที่ได้มาตรฐานและความหลากหลาย
              ของย่านการค้าแฟชั่นไทย
โดยมีระยะเวลาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงกันยายน 2559 มีกิจกรรมทั้งหมด 3 กิจกรรม ดังนี้

        1. Designer’s Think Tank (Season 2) กิจกรรมพัฒนานักออกแบบไทย การเฟ้นหานักออกแบบหน้าใหม่ เพื่อพัฒนาให้เป็นดีไซเนอร์ตัวจริง จากดีไซเนอร์ชั้นนำระดับประเทศ
        2. The Ultimate Showcase กิจกรรมแสดงผลงานของนักออกแบบ การแสดงแฟชั่นโชว์จากดีไซเนอร์ชั้นนำของไทยร่วมกับนักออกแบบหน้าใหม่
               บนเวที ELLE Fashion Week 2016 Fall/Winter

        3. The unseen edition กิจกรรมกระตุ้นการรับรู้ย่านการค้าสินค้าแฟชั่น เพื่อแสดงศักยภาพภาพย่านการค้าสินค้าแฟชั่นไทยที่มีความหลากหลาย
               ครบถ้วนทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด ในมุมที่หลายๆคนอยากยังไม่เคยสัมผัส