>>> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบโครงการ Thai Touch <<<
คุณสมบัติของผู้สมัคร : ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย
  • ประเภทนักศึกษา:ผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษาที่กำลังจะขึ้นชั้นปีที่ 3 เป็นต้นไปหรือเพิ่งจบการศึกษา สาขาการออกแบบสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนังและรองเท้า อัญมณีและเครื่องประดับ
  • ประเภทบุคคลทั่วไป: ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการออกแบบสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเครื่องหนังและรองเท้า อัญมณีและเครื่องประดับ
  • ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องส่งประวัติส่วนตัว ชื่อผลงาน และผลงาน Sketch Design ขนาด A4 จำนวน 8 -10 ชิ้น

ส่งข้อมูลส่วนตัวและผลงานของท่านมาได้ที่ Thaitouch@siamparagon.co.th